Licencja na transport

Zamierzasz prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego? Potrzebna Ci będzie licencja na transport drogowy. By ją jednak uzyskać, musisz spełnić szereg warunków.

Podstawą prawną są następujące dokumenty:

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612), dot. przewozu osób pojazdem innym niż autobus i autokar.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88).
Dwa ostatnie rozporządzenia obowiązują od 4 grudnia 2011 roku. Ujednolicają przepisy w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego na terenie całej Unii Europejskiej i dotyczą wszystkich podmiotów, prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego.

Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian, w tym nowe rodzaje uprawnień. Do 3 grudnia 2011 roku obowiązywała licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (w zakresie międzynarodowego transportu drogowego). Od 4 grudnia została ona zamieniona na licencję wspólnotową, możliwą do uzyskania wyłącznie po uzyskaniu licencji na transport krajowy. Oznacza to, że by ubiegać się o licencję międzynarodową, należy wcześniej otrzymać licencję krajową.
Do 3 grudnia 2011 roku w zakresie krajowego transportu drogowego obowiązywała licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Po 4 grudnia 2011 r. licencja ta pozostaje niezmieniona.

Warunkiem uzyskania licencji będzie również konieczność spełnienia określonych w ustawie wymagań.

1. Kompetencje zawodowe

Osoba uznana przez firmę za zarządzającą transportem będzie musiała posiadać odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowej przewoźników. Zgodnie z nowo wprowadzonymi zasadami osobami tymi mogą być: pracownicy, dyrektor, udziałowiec, właściciel, przedsiębiorca (członek zarządu w przypadku spółki), osoba wyznaczona na drodze umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenia 1071/2009 w art. 21 ust 2):

Certyfikat przewoźnika wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem kompetencji zawodowych, którego wzór znajduje się w załączniku III, i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich.

Jeżeli zależy Ci na tym, by bez problemu zdać egzamin, uzyskując certyfikat kompetencji zawodowych, zgłoś się na kurs, organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia. Prowadzimy profesjonalne szkolenia, które dają solidne przygotowanie do egzaminu na certyfikat przewoźnika.

2. Dobra reputacja

By móc uzyskać licencję, przedsiębiorstwo (i osoby je reprezentujące), muszą spełnić warunek dobrej reputacji. Odmowa licencji może nastąpić na skutek posiadania wyroku sądu za przestępstwo oraz naruszenia przepisów krajowych.

3. Sytuacja finansowa

Nowo wprowadzona ustawa nie zniosła konieczności przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wprowadzone zostały jednak zmiany w zakresie szczegółowych rozwiązań.

4. Kompetencje kierowców

Uzyskanie licencji jest jednoznaczne z zatrudnianiem kierowców, którzy będą spełniali wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy, która weszła w życie na początku 2012 r.

5. Pojazdy

By móc uzyskać licencję, przewoźnik będzie musiał posiadać co najmniej jeden zarejestrowany pojazd (z aktualnymi badaniami technicznymi).

6. Siedziba i baza eksploatacyjna

Wymogiem, warunkującym uzyskanie licencji na transport drogowy, będzie konieczność posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej.

Nowe przepisy nie zwalniają przedsiębiorcy z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźników. Jeżeli chcesz jak najszybciej uzyskać licencję, zgłoś się do ABC-Szkolenia na szkolenie z zakresu certyfikat przewoźnika, przygotowujący do egzaminu.